Omgevingsaanvraag

Omgevingsaanvraag

Nu het definitieve ontwerp klaar is, start een spannende fase in het bouwproces, namelijk de uitvoering van het ontwerp. Er komt nog veel bij kijken, voordat er met de werkelijke bouw begonnen kan worden.

Voor constructies van (nieuwe) bouwwerken zijn berekeningen en tekeningen nodig. Maar ook voor een constructieve verandering aan een (bestaand) gebouw dient te worden aangetoond dat de (nieuwe) situatie voldoet aan de sterkte-eisen.

In een bouwbesluitberekening worden waarden berekend om aan te tonen dat het bouwplan op diverse punten voldoet aan het Bouwbesluit. Een onderdeel van zo’n bouwbesluitberekening is de Ventilatieberekening. Hiermee wordt de ventilatiecapaciteit per ruimte bepaald alsook de ventilatiestromen (toe- en afvoer). Verder hoort hier ook een Daglichtberekening bij. Per ruimte wordt dan bepaald of aan de eisen van daglichttoetreding wordt voldaan.

Een Energieprestatieberekening (EP-berekening) is een eis ten behoeve van nieuwbouw door de overheid vastgelegd in het bouwbesluit. De EP-berekening helpt bedrijven om te kiezen voor energiezuinige technieken die de energieprestatie van een gebouw verbeteren. Hierbij zijn bepaalde eigenschappen van de woning en of het kantoor van belang: de vorm, de isolatiewaarde, het isolatiemateriaal en de wijze van ventileren en verwarmen.

De uitkomst van de berekening (EPC-waarde) is een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw. De huidige norm is gesteld op 0,4 (voor woningen). Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het ontwerp. Doel is om energieneutraal en duurzaam te bouwen.

Aan bouwplannen worden eisen gesteld voor de brandveiligheid. Op de tekening wordt aangegeven hoe aan de betreffende eisen wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan het aangeven van vluchtwegen, rookmelders, brandwerendheid, brandcompartimentering en weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). Voor bedrijfsgebouwen kan een Vuurlastberekening aantonen dat er voldaan wordt aan de genoemde eisen. Een vluchtplan behoort ook tot de eisen, uiteraard kunnen wij dit ook aanleveren.