Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Onze ontwerpen komen voort uit persoonlijke gesprekken met u. Maar behalve uw wensen staan er ook onze ideeën in. Want wij beschikken over de expertise voor het invullen van een (ver)bouwplan. Zodoende resulteren de gesprekken met u in een deskundig en gedetailleerd ontwerp. Hierbij is het onze taak om uw wensen te vertalen naar een ontwerp dat tegelijkertijd voldoet aan het Bestemmingsplan en toetsing Welstand van de gemeente. Wij zullen u daarin duidelijk adviseren. Het definitieve ontwerp wordt vooraf gegaan door een (soms handmatig) schetsontwerp waarin de eerste ideeën in een bouwkundige tekening worden vastgelegd. Het definitief ontwerp is echter altijd een digitaal document, waarbij een 3D tekening tegenwoordig ook tot de mogelijkheden behoort.

Voor de uitvoering van een bouwontwerp zijn vaak uiteenlopende acties vereist. Zo is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Daarvoor zijn diverse tekeningen nodig. Al deze tekeningen moeten voldoen aan de regelgeving en besluitvorming. Hiertoe worden in grote lijnen de volgende tekeningen gemaakt:

Schetsontwerp:

Voorlopig schetsontwerp plattegronden, gevels, doorsneden, renvooi, situatietekening (bestaande en nieuwe situatie).

Bestektekening:

Definitief schetsontwerp inclusief bouwbesluitberekening, ventilatievoorzieningen, brandeisen.

Constructietekening:

Constructieplattegronden met onder andere fundering, eventueel palenplan, verdiepingsvloeren, kapplan, plat dak, riolering.

Principedetaillering:

Details van de diverse aansluitingen.

Kozijnoverzicht:

Overzicht van de buitenkozijnen.

Milieutekening:

Tekening (van bedrijven) met vermelding van alle aspecten benodigd voor milieuvergunning.

Onze dienstverlening stopt niet na het opleveren van het definitieve ontwerp en het indienen van de vergunning. Ook voor het vervolg van het traject kunt u blijven rekenen op onze samenwerking. Denk hierbij aan het maken van een werkomschrijving (bestek), bouwbegeleiding of het ontwerpen van uw tuin. 

Voordat er met de bouw gestart kan worden, is een beschrijving nodig van het bouwwerk en de precieze werkzaamheden. Daarvoor wordt een bestek opgesteld. Hierin wordt het definitieve ontwerp tekstueel uitgewerkt in een uitgebreide werkomschrijving. In zo’n bouwkundig en of installatie bestek staan behalve technische omschrijvingen ook juridische vaststellingen.

Voor de daadwerkelijke uitvoering van uw bouwplannen kunnen wij periodiek toezicht houden op uw bouwproject. Dan controleren wij ter plekke de bouwwerkzaamheden en oplevering. Ook nemen we deel aan bouwvergaderingen. Onze bevindingen van de werkbezoeken en bouwvergaderingen worden vastgelegd in bouwverslagen. Deze verslaglegging wordt teruggekoppeld naar aannemer, installateur en opdrachtgever.

Naast het omschrijven van bijvoorbeeld de te gebruiken materialen, werkwijzen, keurmerken, garantietermijnen en voorwaarden staat er in het bestek ook informatie over de aanbesteding. Daarbij gaat het onder andere over het bepalen van de betalingstermijnen, stelposten, start- en opleverdata. Op basis van de tekeningen en de bestekken kunnen aannemers en installateurs een prijsaanbieding doen. Wij kunnen het hele aanbestedingsproces voor u regelen. Dan verzorgen wij de selectie van en het uitnodigen van de aannemers en installateurs alsook de inschrijving en daadwerkelijke aanbesteding.