Privacy verklaring

Privacy verklaring

Bouwkundig Teken- en Adviesburo Piet Timmer & Partners

Versie 1.0 d.d. 20 januari 2020

 Dit is de privacy verklaring van Bouwkundig Teken- en Adviesburo Piet Timmer & Partners, gevestigd aan de Rijksstraatweg 21, 4197 BA te Buurmalsen, www.piettimmer.nl

Toepassing

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via het contactformulier van onze website, een e-mail, telefoon, app of in een persoonlijk gesprek. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Overzicht persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mail adressen
 • Overige gegevens die door u aan ons per e-mail, telefoon, app of in een persoonlijk gesprek zijn verstrekt zoals bijv. het bsn-nummer (benodigd voor het aanvragen van een vergunning en alleen voor dit doel te gebruiken)

Doelen en grondslagen voor de verwerking van de persoonsgegevens

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom voor de volgende doeleinden:

 • Communicatie en informatievoorziening:
  • Zodat wij u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening
  • Zodat wij u kunnen informeren over de voortgang en wijzigingen in onze dienstverlening
  • Zodat wij u onze nieuwsbrief kunnen sturen
 • Het afhandelen van uw betaling en incasso
 • Het aanvragen van omgevingsaanvragen en alle andere benodigde vergunningen bij overheidsinstanties welke deel uitmaken van de aan ons gegeven opdracht

Wij bewaren een aantal van deze gegevens in uw persoonlijk dossier, niet langer dan strikt noodzakelijk om te doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, waarbij bepaalde gegevens langer moeten worden bewaard conform de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij uw gegevens delen met derden als dit verenigbaar is met bovengenoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht die wij met u sluiten, voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij ook gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken.

Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Voor het gebruik van cookies is een disclaimer op onze website opgenomen.

Inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, wijzigingen of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, laat ons dit dan weten. Neemt u in dat geval contact op met ons via adviesburo@piettimmer.nl