Vergunningen

Vergunningen

Welke regels gelden er voor uw bouwplannen?

Het (ver)bouwen van objecten is vaak gebonden aan tal van wetten en regels. Heeft u wel of geen vergunning nodig voor uw bouwplannen? Zijn er voor uw bouwlocatie specifieke regels? En hoe zit het met het milieu?

In onderstaande opsomming vindt u de meest voorkomende vergunningen, onderzoeken en rapportages.

Vanaf 1 november 2014 zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen verruimd. De mogelijkheden tot vergunningsvrij bouwen verschillen echter per locatie! En ook al mag u vergunningsvrij bouwen, er dient wel te worden voldaan aan het Bouwbesluit.

Wij kunnen u hierin adviseren:

  • Toetsing vergunningsvrij bouwen
  • Persoonlijk advies
  • Ontwerpschetsen (met varianten)
  • Bouwkundige tekening
  • Constructies
  • Tuinontwerp
  • Offerte aanvragen bij aannemers

Indien uw (ver)bouwplannen vergunningplichtig zijn, dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Met een dergelijke procedure kunnen een aantal vergunningen in één keer worden geregeld, bijvoorbeeld voor (ver)bouwen, slopen, monumenten, milieu, brandveiligheid, waterschap en kappen van bomen.

Met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) worden diverse vergunningen geïntegreerd tot één omgevingsvergunning. De tekeningen en berekeningen voor deze vergunning dienen aan de wettelijke eisen en de besluiten van de gemeente te voldoen (bijvoorbeeld het Bouwbesluit, het Bestemmingsplan en de Verordeningen van de gemeente waaronder de Welstandsnota).

Afhankelijk van het soort (ver)bouwplan kunnen bij de omgevingsvergunning – naast de uitgewerkte tekeningen – diverse aanvullende onderzoeken / rapportages door de gemeente worden geëist. Hierover kunnen wij u goed adviseren.

Een milieuvergunning is nodig voor bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken. Bijvoorbeeld als het bedrijf veel energie verbruikt of luchtvervuiling en geluidshinder veroorzaakt. In sommige gevallen hoeft een bedrijf alleen een milieumelding te doen. Daarnaast is een klein aantal bedrijven vrijgesteld van vergunnings- of meldingsplicht. Indien nodig zullen wij samen met u controleren wat voor uw bedrijf van toepassing is.

Voor verschillende werkzaamheden die u wilt (laten) uitvoeren rondom uw huis, tuin, erf of bedrijf kunt u te maken krijgen met regels van het Waterschap. Soms heeft u een vergunning van het Waterschap in uw regio nodig.

Denk hierbij aan het bouwen, aanplanten of laten uitvoeren van werkzaamheden in de buurt van water of een dijk. Ook zaken zoals het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, het leggen van leidingen, het maken van in- en uitritten of het aanleggen van duikers kunnen vallen onder de vergunningsplicht van het Waterschap.

Het is verstandig om vooraf te overleggen met het Waterschap. Dat kunnen wij vanzelfsprekend ook voor u doen.

Vrijkomende Agrarische Bebouwing: om diverse redenen verliezen steeds meer boerderijen in het buitengebied hun oorspronkelijke agrarische functie. Steeds vaker wordt er gezocht naar een nieuwe bestemming voor de boerderij. Bijvoorbeeld om er een woonfunctie, kantoor of zorgboerderij van te maken. Er zijn een aantal mogelijkheden.

Er kan bij verlies van de agrarische functie gekozen worden voor het hergebruik van de gebouwen met een andere functie, Hierdoor ontstaan er bijvoorbeeld één of meerdere wooneenheden. Daarbij wordt dan wel uitgegaan van een vermindering van het percentage totale bebouwing. Zodoende worden dan bepaalde opstallen geheel of gedeeltelijk gesloopt.

Bij het toepassen van kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid (werken of woon-werkcombinaties) wordt een maximum aantal m2 bebouwing toegekend. De rest van de vrijgekomen gebouwen zal moeten worden gesloopt.

Een derde mogelijkheid binnen de VAB-regeling is een specifiek aantal m2 van de bestaande bedrijfsgebouwen te gebruiken voor niet-agrarische nevenfuncties. Die moeten dan wel ondergeschikt blijven aan de agrarische hoofdfunctie.

Als hergebruik van de gebouwen niet tot de mogelijkheden behoort, kan na sloop van alle bedrijfsgebouwen – onder bepaalde voorwaarden – vervangende nieuwbouw plaatsvinden. Zo kan er bij complete bedrijfsbeëindiging sprake zijn van een vervangende woning voor de te slopen bedrijfsgebouwen.

De specifieke voorwaarden zijn per provincie / gemeente vastgelegd. Wij kunnen deze voorwaarden voor uw perceel omschrijven!